Na temelju članka 49. Statuta Turističke zajednice Grada Varaždina, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Varaždina, dana 26.01.2017. raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor radnog mjesta VODITELJ PROJEKATA u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Varaždina, na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci

I. Sukladno članku 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i odredbama Pravilnika o ustrojstvu, sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Varaždina od 25.01.2017. te članku 49. Statuta Turističke zajednice grada Varaždina, Voditelj projekata mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. VSS društvenog ili ekonomskog usmjerenja
 2. Najmanje godinu dana radnog iskustva u struci i najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 4. Položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu
 5. Poznavanje rada na osobnom računalu
 6. Komunikativnosti, kreativnost, razvijene organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine, visoka razina odgovornosti
 7. Da se protiv njega pred Općinskim i Županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti
 8. Da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

II. Sukladno članku 9. Pravilnika o ustrojstvu, sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Varaždina, u sklopu poslova Voditelj projekata naročito obavlja sljedeće poslove:

 • razvija projekte relevantne za razvoj turizma grada Varaždina
 • provodi aktivnosti na pripremi projekata za EU i druge fondove
 • planira i koordinira provedbu projekata i pojedinih aktivnosti
 • priprema financijski plan projekta, upravlja projektom te nadzire troškove
 • priprema natječajnu dokumentaciju
 • koordinira i provodi marketinške i promotivne aktivnosti projekata
 • izrađuje analizu predviđenih aktivnosti
 • redovito izvještava o postignutim rezultatima
 • priprema i izrađuje izvješća o realiziranim projektima
 • obavlja poslove informiranja javnosti

III. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresu Turističke zajednice grada Varaždina, 42 000 Varaždin, Ivana Padovca 3, s naznakom „Natječaj za radno mjesto Voditelj projekata„.

IV. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Motivacijsko pismo
 3. Dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 4. Dokaz o radnom iskustvu – Elektronički zapis HZ za mirovinsko osiguranje ERPS i potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova /vrsta i potrebna stručna sprema/ i vremensko razdoblje
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u Turističkom uredu – preslika svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 6. Dokaz o stečenom znanju engleskog jezika – potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen ispit iz engleskog jezika
 7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

V. Gore navedene isprave prilažu se u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat dužan je nakon izbora priložiti originale traženih dokumenata. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

VI. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu, uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

VII. Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku 30 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

Direktorica Turističkog ureda

Turističke zajednice grada

Varaždina Jelena Toth